sprawami rodzinnymi w Zielonej GÓrz zajmuje się III Wydział Rodzinny Sądu Rejonowego

Nakaz wypłaty wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka

Ostatnia sprawa, jaką się zajmowaliśmy dotyczyła możliwości wystąpienia do sądu rodzinnego z wnioskiem o nakazanie wypłaty wynagrodzenia za pracę jednego z małżonków do rąk drugiego z małżonków. Art. 28 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny,[…]

adwokat Zielona Góra motała i nabożna

Negatywne przesłanki rozwodowe

Rozwód Sąd może orzec jedynie wtedy gdy stwierdzi istnienie przesłanek pozytywnych – a więc okoliczności wymaganych dla orzeczenia rozwodu przy jednoczesnym braku istnienia przesłanek negatywnych – czyli okoliczności uniemożliwiających orzeczenie rozwodu. Art. 56 § 1 KRO mówi, że jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, żeby sąd rozwiązał[…]