Krótki przewodnik po zielonogórskich sądach

Sądy w Zielonej Górze mieszczą się w kilku budynkach. Niniejszy wpis ma na celu ułatwienie Państwu poruszania się po nich.

W Zielonej Górze siedzibę ma Sąd Rejonowy w Zielonej Górze oraz Sąd Okręgowy w Zielonej Górze. Większość budynków sądów mieści się przy Placu Słowiańskim.

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

W budynku mieszczącym się w Zielonej Górze pod adresem Pl. Słowiański 2 znajdują się między innymi: Wydział I cywilny, II karny, VI ksiąg wieczystych, IX egzekucyjny.

Wydział cywilny zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, o złożenie do depozytu sądowego, sprawami dotyczącymi postępowania egzekucyjnego, w postępowaniu klauzulowym.

Wydział karny zajmuje się sprawami z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i prawa wykroczeń.

Do zakresu działania VI Wydziału Ksiąg Wieczystych należy rozpoznawanie spraw wieczysto-księgowych dla obszaru właściwości tego Sądu

W budynku przy Pl. Słowiańskim 5 znajduje się między innymi Wydział VII Karny

W budynku przy Pl. Słowiańskim 12 znajdują się Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Wydział III Rodzinny i Nieletnich, Wydział V Gospodarczy.

Wydział Rodzinny i nieletnich zajmuje się sprawami z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych, należące do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw.

Wydział pracy zajmuje się sprawami z zakresu prawa pracy: o ustalenie istnienia stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, a także sprawy dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane.

Wydział Gospodarczy rozpoznaje sprawy gospodarcze oraz upadłościowe i naprawcze z obszaru właściwości Wydziału Gospodarczego.

W budynku przy ulicy Kożuchowskiej 8 w Zielonej Górze znajduje się Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

W budynku przy Pl. Słowiańskim 1 w Zielonej Górze mieści się między innymi II Wydział Karny, VII Wydział Karny Odwoławczy, III Wydział  Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych, VIII Wydział Wizytacyjny – Obrót Zagraniczny

W budynku przy Pl. Słowiańskim 6 mieści się między innymi I Wydział Cywilny, VI Wydział Cywilny Odwoławczy, IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, VIII Wydział Wizytacyjny – Obrót Zagraniczny

Zgodnie z regułą przewidzianą w art. 24 § 1 KPC większość spraw rozstrzyga sąd rejonowy, jako sąd pierwszej instancji. Nieliczne sprawy podlegają rozpoznaniu przez sąd okręgowy.

Jeżeli zatem przepisy kodeksu sprawa nie należy do jednej z niżej określonych kategorii kieruje się ją do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

Do właściwości sądów okręgowych, w postępowaniu cywilnym, należą sprawy:

  • prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o unieważnienie uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia,
  • ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych,
  • roszczenia wynikające z Prawa prasowego,
  • prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania i o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami oraz spraw o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
  • wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni.

W sprawach karnych – zgodnie z regułą przewidzianą w art. 25 § 1 KPK większość spraw rozstrzyga sąd rejonowy, jako sąd pierwszej instancji. Tylko nieliczne sprawy podlegają rozpoznaniu przez Sąd Okręgowy. Do właściwości sądów okręgowych, w postępowaniu karnym, należą sprawy, których przedmiotem są zbrodnie określone w Kodeksie karnym oraz w ustawach szczególnych.

Kancelaria Adwokacka Katarzyny Nabożnej i Michała Motały

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *