Przyłącza kanalizacyjne

Sprawa, z jaką przyszło nam się zmierzyć niedawno dotyczyła pisma, jakie zostało skierowane przez jedno z przedsiębiorstw wodociągowo kanalizacyjnych będących posiadaczem sieci kanalizacyjnych w województwie lubuskim do Klienta naszej Kancelarii.

Wymiana sieci kanalizacyjnej na nową

Z pisma tego wynikało, że sieć kanalizacyjna, do jakiej podłączona jest nieruchomość między innymi naszego Klienta będzie wymieniana na nową, co oznacza, że każdy z właścicieli nieruchomości będzie zmuszony do wybudowania przyłącza kanalizacyjnego – mającego za zadanie podłączyć ich nieruchomość do sieci – na własny koszt. Przedsiębiorstwo powołało się na przepisy ustawy w 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a konkretnie na zapis art. 15 pkt 2 tejże ustawy.
Należy jednak zauważyć, że zgodnie z art. 8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:
1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa;
2) odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty;
3) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego;
4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

Żadna z powyższych okoliczności nie wystąpiła, wobec czego działania mające na celu zamknięcie na stałe instalacji kanalizacyjnej, do której obecnie podłączona jest nieruchomość naszego Klienta nie znajdują oparcia w prawie.

Nieruchomość nasz Klient zakupił wraz z istniejącymi przyłączami. Przez wiele lat nieruchomość podłączona była do istniejącej kanalizacji, posiada więc przyłącze kanalizacyjne, które spełnia wszelkie wymogi określone przepisami prawa.

Zgodnie z art. 15 ust 4. ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci, jeżeli są spełnione warunki przyłączenia określone w regulaminie, o którym mowa w art. 19 ustawy, oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług. Tymczasem Uchwała Rady Miasta w jakim mieszka Klient w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta nie przewiduje, żeby właściciel nieruchomości, który ma już przyłącze kanalizacyjne musiał budować drugie przyłącze w celu połączenia z nowo budowaną siecią kanalizacyjną.

Niezależnie od powyższego należy zauważyć, że działania podejmowane przez posiadacza sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych stanowią praktykę uznaną za ograniczającą konkurencję i naruszającą zakaz określony w art. 9 ust. 1 i ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów poprzez nadużywanie pozycji dominującej. Praktyka Przedsiębiorstwa polegająca na narzucaniu przyszłym odbiorcom uciążliwych i przynoszących posiadaczowi łącz nieuzasadnionych korzyści w związku z warunkami przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, w świetle których zobowiązani są oni do wykonania na własny koszt robót, których obowiązek wykonania obciąża to Przedsiębiorstwo.

Miejsce położenia studzienki kanalizacyjnej

Na marginesie trzeba też zauważyć, że zgodnie z pierwotnymi warunkami przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej studzienka kanalizacyjna miała być umiejscowiona poza granicami nieruchomości. Zgodnie z najnowszymi warunkami – studzienka ta znajdować się ma na gruncie Klienta. Jak wynika z definicji przyłącza kanalizacyjnego zawartej w Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – przyłącze kanalizacyjne jest to jest to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej. Oznacza to, że koszt budowy studzienki kanalizacyjnej obciąża w całości przedsiębiorstwo kanalizacyjne.

Na szczęście po tym piśmie Przedsiębiorstwo zrezygnowało z dalszej batalii i zgodziło się wybudować przyłącze na swój koszt.

Kancelaria Adwokacka Katarzyny Nabożnej i Michała Motały

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *