Odwołanie od decyzji ustalającej wysokość podatku

Zgłosił się do nas klient, który otrzymał od Naczelnika Urzędu Skarbowego decyzją ustalającą wysokość stawki karty podatkowej za rok podatkowy 2015. Miesięczną należność ustalono na kwotę ponad 1100zł.

Stawki karty podatkowej

Organ I instancji prawidłowo ustalił, że działalność skarżącego scharakteryzowana jest przepisem art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, czyli działalność usługowa w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%.

Organ I instancji jednak wydając zaskarżoną decyzję nieprawidłowo powołał się na art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, czym dopuścił się naruszenia art. 26 ust. 1 pkt. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym poprzez jego niezastosowanie. Przepis ten stanowi, że wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, z zastrzeżeniem art. 27 ust. 4, ustala się dla podatników prowadzących działalność gospodarczą określoną w art. 23 ust. 1 pkt 1 w tabeli „Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione”, pkt 2 – 4 i ust. 1a – w granicach stawek miesięcznych określonych w tabeli, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności mające wpływ na rozmiary tej działalności.

Ponadto art. 27 ust. 4 cytowanej ustawy stanowi, że w przypadku gdy podatnik prowadzi działalność wymienioną w art. 23 ust. 1 pkt 2-5 i pkt 8-11 oraz w art. 23 ust. 1a w rozmiarach wskazujących na to, że określone w częściach II-V i VIII-XII tabeli stawki byłyby oczywiście nieodpowiednie, stawki te mogą być na wniosek podatnika lub z urzędu obniżone lub podwyższone, jednak nie więcej niż o 50%.

Należy zauważyć, że organowi I instancji znana była okoliczność zaprzestania przez skarżącego prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej i rozpoczęcia prowadzenia samodzielnej, jednoosobowej działalności gospodarczej. Zmniejszył się zatem rozmiar prowadzonej przez skarżącego działalności gospodarczej. Mimo to organ wydał decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w najwyższej możliwej wysokości, tj. ponad 1100zł, mimo że zgodnie z obowiązującymi przepisami organ mógł ustalić wysokości podatku o wiele niższej wysokości tj. od 685 zł.

Jak wynika z powyższego organ nie tylko ustalił wysokość podatku w maksymalnej możliwej wysokości, to jeszcze nie skorzystał z możliwości, jaką przewidział art. 27 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, czyli możliwości obniżenia z urzędu stawki minimalnej o 50%, czyli do około 342,50 zł.

Należy podnieść, że organ zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym zobowiązany jest do wzięcia pod uwagę wszystkich okoliczności mających wpływ na rozmiary działalności podatnika. Z uzasadnienia decyzji z dnia 13 sierpnia 2015r. wynika, że wysokość stawki ustalono jedynie „uwzględniając: miejscowość o liczbie mieszkańców powyżej 50000 oraz ww. rodzaj działalności.”

Skoro przepisy dawały organowi możliwość ustalenia wysokości stawki w tak zwanych „widełkach” to organ nie wskazując motywów ustalenia maksymalnej wysokości naruszył przepisy prawa. Uzasadnienie faktyczne i prawne decyzji powinno być w największym stopniu zindywidualizowane. Stanowisko organu, co do podstaw przyjętego rozstrzygnięcia powinno być wyczerpująco wyjaśnione, aby umożliwić stronie ustosunkowanie się do przedstawionych argumentów, gdy poweźmie ona zamiar skorzystania z możliwych środków weryfikacji rozstrzygnięcia, czy to na drodze administracyjnej czy też sądowej.

Organ I instancji nie wyjaśnił dlaczego zastosował najwyższą ze stawek. Skarżący nie miał zatem możliwości, aby odnieść się do argumentów organu, gdyż nie zostały one przedstawione w decyzji. Postępowanie organu było niezrozumiałe i nie budziło zaufania. Motywy decyzji powinny być przedstawione tak, aby strona mogła je zrozumieć i w miarę możliwości zaakceptować zasadność przesłanek faktycznych i prawnych, którymi kierował się organ przy załatwieniu sprawy wydaną decyzją. (zob. Komentarz do Ordynacji Podatkowej, pod red. Henryka Dzwonkowskiego, wydanie 5, Beck, Warszawa 2014).

Warto się odwoływać!

Wskutek wniesionego odwołania decyzja została uchylona do ponownego rozpoznania. Następnie wysokość zobowiązania podatkowego ustalono na kilkaset złotych mniej niż pierwotnie.

Zapraszamy do współpracy w sprawach podatkowych z naszą Kancelarią w Zielonej Górze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *