Rozwód a rozkład pożycia małżeńskiego

Rozkład pożycia małżeńskiego nie znalazł w polskich prawie definicji

Prawo polskie stanowi, że każdy z małżonków może żądać rozwodu w przypadku gdy doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Niestety, nigdzie w prawie polskim nie zdefiniowano co to dokładnie oznacza. O rozwodzie przeczytać mogą Państwo również tutaj.

Wspólne pożycie rozumiane jest jako wspólnota duchowa, fizyczna i gospodarcza

Tutaj z pomocą przychodzi orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz poglądy wyrażone w doktrynie, które pod pojęciem wspólnego pożycia rozumieją ogół więzi gospodarczych, fizycznych i duchowych łączących małżonków.

Wspólnota duchowa może oznaczać utrzymywanie przyjacielskich stosunków. Jednak zachowanie poprawnych stosunków, utrzymywanie kontaktów dla dobra wspólnych dzieci itp. nie musi oznaczać, że więź duchowa małżonków została utrzymana. W przypadku więzi gospodarczej największe znaczenie ma współudział w zaspokajaniu wzajemnych potrzeb życiowych czy też współdecydowaniu o podejmowanych wydatkach. O ile wspólne miejsce zamieszkania nie przesądza o utrzymaniu więzi małżeńskich, to jednak nawet sporadyczne stosunki fizyczne najczęściej będą wskazywać, że rozkład pożycia nie jest zupełny. Może się jednak zdarzyć, że ustanie wspólności fizycznej czy gospodarczej nie stanowi rozkładu jeśli wynika ono z okoliczności, na które małżonkowie nie mają wpływu lub z ich zgodnej woli. Przykładowo rozłąka spowodowana długotrwałym wyjazdem do pracy.

Zupełność i trwałość rozkładu pożycia małżeńskiego

W przypadku rozwodu niezbędne jest uznanie przez sąd nie tylko zupełności rozkładu pożycia ale także jego trwałości. Przyjmuje się że rozkład jest zupełny w przypadku gdy między małżonkami występują wrogie relacje lub niechęć do siebie. O trwałości rozkładu można mówić gdy biorąc pod rozwagę wszystkie elementy danej sprawy należy przyjąć, że przywrócenie wspólnego pożycia nie jest możliwe. Każdorazowo decyzję o tym czy jest szansa na powrót małżonków do wspólnego pożycia należy do sędziego, który rozstrzyga sprawę i opiera się na jego życiowym doświadczeniu.

Przesłanki niepozwalające orzec rozwodu

Należy jednak pamiętać, że mimo zaistnienia trwałego i zupełnego rozkładu pożycia sąd nie orzeknie rozwodu,  w przypadku jeżeli:

– miałoby ucierpień na tym dobro małoletniego/ich dziecka/dzieci,

– rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego (np. jedno z małżonków jest bardzo chore),

– rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozpadowi pożycia.

W celu kontaktu z Kancelarią prosimy o telefon:

695 668 775 – Michał Motała adwokat, Zielona Góra, ul. Pod Filarami 2/7

888 77 99 40 – Katarzyna Nab0żna-Motała adwokat, Zielona Góra, ul. Pod Filarami 2/7

One thought on “Rozwód a rozkład pożycia małżeńskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *