Podział majątku wspólnego małżonków

Ustanie wspólności majątkowej

Podział majątku małżonków może być przeprowadzony dopiero po ustaniu wspólności majątkowej między nimi. Wynika to z faktu, iż wspólność majątkowa małżeńska w okresie jej funkcjonowania między małżonkami jest wspólnością bezudziałową (łączną). Jej charakter powoduje, że w czasie jej trwania nie można żądać podziału majątku wspólnego. Nie można również rozporządzać udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie małżonkowi w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do niego.

Jednym ze skutków ustania wspólności majątkowej małżeńskiej jest przekształcenie się tej wspólności z bezudziałowej w udziałową (w częściach ułamkowych).

Wspólność majątkowa małżeńska ustaje zawsze z chwilą ustania małżeństwa, tj.

W czasie trwania małżeństwa może dojść do zniesienia wspólności ustawowej między małżonkami także w wyniku:

  • zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej – wspólność ustaje z woli małżonków;
  • orzeczenie separacji między małżonkami– wspólność ustaje z mocy prawa;
  • ubezwłasnowolnienie małżonka– wspólność ustaje z mocy prawa:
  • ogłoszenie upadłości małżonka – wspólność ustaje z mocy prawa:
  • uwzględnienie przez sąd powództwa jednego z małżonków o ustanowienie rozdzielności majątkowej
  • uwzględnienie przez sąd powództwa wierzyciela jednego z małżonków, jeżeli wierzyciel ten uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego

Co podlega podziałowi?

Istotne jest, że podziałowi podlegają aktywa majątku wspólnego małżonków. Niedopuszczalne są rozliczenia długów. W praktyce przy zgodzie małżonków istnieje możliwość obciążenia tylko jednego z nich obowiązkiem spłaty zobowiązań.

Czy zawsze są równe udziały?

Małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Jednak z ważnych powodów, każdy z nich ma możliwość żądać, aby ustalenie udziałów  nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Bierze się oczywiście pod uwagę również nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Ile kosztuje podział majątku?

Koszt podziału majątku uzależniony jest od sposobu podziału. Sądowy wniosek o podział majątku po rozwodzie podlega opłacie w wysokości 1000 zł jeżeli między małżonkami występuje spór lub 300 zł, jeżeli małżonkowie przedstawią zgodny plan podziału. Należy pamiętać również o dodatkowych kosztach w szczególności wynagrodzenie biegłego, wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego.

Przy umownym podziale majątku nie można zapomnieć o konieczności zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, gdy w skład dzielonego majątku wchodzi nieruchomość. Koszty takiego podziału obejmuje więc taksę notarialną.

W celu umówienia spotkania prosimy o telefon:

adwokat Michał Motała – 695 668 775

adwokat Katarzyna Nabożna-Motała – 888 77 99 40

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *