Upadłość konsumencka

Ogłoszenie upadłości przez konsumenta jest jednym ze sposobów pozbycia się długów. Nie jest jednak dostępny dla wszystkich. Na szczęście po ostatnich nowelizacjach przepisów o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest dużo łatwiej. Obecnie prowadzimy bardzo dużo spraw o upadłość konsumencką, głównie przed Sądem Rejonowym w Zielonej Górze. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem lub prosimy o telefon: 695 668 775 lub 888 77 99 40.

Nowelizacja przepisów

Nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych przewiduje, że wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić tylko dłużnik. W niniejszym artykule chodzi nam o postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Warunkiem uznania osoby fizycznej za nieprowadzącą działalności gospodarczej jest brak wpisu w rejestrze przedsiębiorców. Warto dodać, iż za przedsiębiorcę będzie uznawana również osoba, która wprawdzie zaprzestała prowadzić działalność i wykreśliła się z odpowiedniego rejestru, lecz od momentu jej wykreślenia nie minął rok.

Warunkiem jest niewypłacalność dłużnika, czyli stan w którym nie wykonuje on swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Chodzi tutaj o trwały brak środków na spłatę swoich zobowiązań. Od bieżącego roku wystarczy, by niewypłacalność dotyczyła choć jednego wierzyciela.

Ocena wniosku

Ważnym składnikiem oceny przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości jest problem sposobu, w jaki doszło do stanu niewypłacalności. Wniosek zostanie oddalony, jeżeli sąd uzna, że dłużnik doprowadził do niewypłacalności lub zwiększył jej stopień umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa. Umyślność zachodzi, kiedy dłużnik swoim działaniem celowo narusza reguły zachowania, bądź kiedy zaniecha działania pomimo takiego obowiązku. Warto zadbać aby wniosek przygotował dobry adwokat.

Niedbalstwo

Z kolei niedbalstwo jest pewnego rodzaju nieumyślnym stopniem winy, które przejawia się w niedołożeniu przez daną osobę należytej staranności w swoim postępowaniu. W przypadku rażącego niedbalstwa konieczne jest niedochowanie minimalnych standardów właściwego zachowania.
Przed nowelizacją sąd mógł ogłosić upadłość jedynie w przypadku, kiedy niewypłacalność powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych od dłużnika okoliczności. Było to jedną z głównych przyczyn rzadkiego uwzględniania wniosków o upadłość w poprzednim stanie prawnym
Ponadto sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku:

– w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika,
– ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono,
– dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,
– czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzyciel

Wyjątkiem jest, jeśli przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Ponadto sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości m.in. jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba, że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. Dobry prawnik pozwoli również uniknąć problemów związanych ze złożeniem wniosku z tzw. „brakami formalnymi”.

Obowiązki upadłego

Upadły będzie musi składać sądowi corocznie, do końca kwietnia, sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli za poprzedni rok kalendarzowy. Jeżeli upadły nie może wywiązać się z obowiązków określonych w planie, sąd na jego wniosek oraz po wysłuchaniu wierzycieli, będzie mógł zmienić ten plan.

Jeżeli natomiast niemożność wykonania obowiązków nałożonych planem spłaty wierzycieli ma charakter trwały i niezależny od upadłego, sąd na wniosek upadłego oraz wysłuchaniu wierzycieli będzie mógł uchylić plan i umorzyć niewykonane zobowiązania upadłego. Część zobowiązań nie będzie podlegała umorzeniu. Chodzi tu o alimenty, zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, jak również zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny.

Sądem właściwym jeśli chodzi o upadłość konsumencką jest wydział gospodarczy sądów rejonowych, więc dla osób mieszkających w takich miastach województwa lubuskiego jak Żary, Żagań, Nowa Sól, Krosno Odrzańskie czy Świebodzin sądem właściwym będzie Sąd Rejonowy w Zielonej Górze.

Dla mieszkańców pozostałych miast województwa lubuskiego, takich jak Gorzów Wielkopolski, Międzyrzecz, Słubice sądem właściwym jest wydział gospodarczy Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim. Oczywiście reprezentujemy Klientów przed tym Sądem.

Nasza Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach o upadłość konsumencką z takich miast województwa dolnośląskiego jak Głogów, Lubin, Legnica. Sądem właściwym jest w tych przypadkach wydział gospodarczy Sądu Rejonowego w Legnicy.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem na temat oddłużania.

Tutaj zapoznają się Państwo z artykułem na temat upadłości.

W ramach naszej pomocy oferujemy też obronę w postępowaniach sądowych, negocjacje w sprawie wstrzymania działań windykacyjnych, zawieranie ugód z wierzycielami, ochronę nieruchomości przez zajęciami komorniczymi.

Osoby zainteresowane tematem upadłości konsumenckiej zapraszamy do kontaktu z Kancelarią:

adw. Michał Motała tel: 695 668 775

adw. Katarzyna Nabożna-Motała tel: 888 77 99 40

One thought on “Upadłość konsumencka

  • Upadłość jest dobrym rozwiązaniem, ale trzeba niestety też zrozumieć pewne zasady. Chodzi mi o to, że jeżeli jest juz taki stan, że trzeba ogłosić upadłość, to niestety jest to tragiczne…Bardzo… Jeżeli jednak ktos ma taki problem, nie powinien bezczynnie czekać, bo być może w jego pokoju warto ogłosić upadłość konsumencką, która da mu drugie życie. Wszystkich zainteresowanych, zapraszam tutaj: http://upadlosckonsumencka.com.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *