Upadłość konsumencka 2020

Nowelizacja

24 marca 2020 roku w życie weszła większość przepisów nowelizacji ustawy Prawo Upadłościowe. W związku z nowelizacją Ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw. Ustawodawca wprowadził wiele zmian, które wpłyną na długość procesu. Zapraszamy do zapoznania się z naszym wpisem z 2015 roku, w którym tłumaczyliśmy, że upadłość konsumencka to postępowanie dla osób, które stały się niewypłacalne, wskutek czego nie mogą spłacić swoich długów. Skutkiem ogłoszenia upadłości może dojść do spłaty zadłużenia i zaspokojenia wierzyciela lub umorzenia długów w całości bądź w części. Obecne zasady odbiegają od reguł obowiązujących przed marcem 2020r.

zadzwoń w celu umówienia się na wizytę: 695 668 775 lub 888 77 99 40

Przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Obecnie zniknęła większość wymogów, potrzebnych aby sąd ogłosił wobec nas upadłość. Nadal musimy jednak być konsumentami, czyli nie możemy prowadzić działalności gospodarczej (nie ma wymogu bycia konsumentem przez jakiś określony czas). Po drugie, musimy być niewypłacalni. Przypomnijmy, że według prawa upadłościowego niewypłacalni jesteśmy kiedy tracimy zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych przy opóźnieniu przekraczającym trzy miesiące.

W związku z powyższym sąd upadłościowy nie będzie badał czy niewypłacalność powstała umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Obecnie sąd będzie badał przyczynę niewypłacalności dopiero na dalszym etapie postępowania, podczas ustalania planu spłaty wierzycieli.

Nowe informacje we wniosku

Nowy wniosek sporządzamy na nowym formularzu, różniącym się od wykorzystywanego wcześniej. Od marca musimy podać takie dane, jak: NIP dłużnika, informację o osiągniętych przychodach oraz o kosztach poniesionych na swoje utrzymanie oraz osób pozostających na naszym utrzymaniu w ostatnich sześciu miesiącach przed złożeniem wniosku, informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed złożeniem wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach, informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed złożeniem wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekraczałaby 10 000 zł oraz oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Upadłość konsumencka dla byłych przedsiębiorców, czyli długi z działalności gospodarczej

Nowelizacja poszerzyła listę podmiotów, które mogą starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Mianowicie osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą również będą uprawnione do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Na zasadach obowiązujących przed nowelizacją aby były przedsiębiorca mógł starać się o upadłość konsumencką oprócz spełnienia wszystkich przesłanek typowych dla upadłości prowadząc takie sprawy musieliśmy jeszcze wykazać przed sądem dodatkową okoliczność.

Mianowicie sąd badał też to, czy dłużnik, mając taki obowiązek, złożył wniosek o upadłość jako przedsiębiorca. Sąd cofał się aż dziesięć lat wstecz. Jedynym wyjątkiem aby przekonać sąd było wykazanie, że należy zastosować wobec naszego Klienta tzw. klauzule rozsądku, czyli „względy słuszności” albo „względy humanitarne”.

Co po ogłoszeniu upadłości przez sąd?

Przyczynę powstania niewypłacalności sąd zbada dopiero po ogłoszeniu upadłości. Podejmowana wtedy będzie decyzja, czy możliwa jest odmowa oddłużenia (w sytuacji celowego działania nakierowanego na trwonienie majątku i oczywistego pokrzywdzenia wierzyciela).

Inne istotne uchybienia w zachowaniu dłużnika nie będą wykluczały oddłużenia. Mogą natomiast prowadzić do wydłużenia planu spłaty wierzycieli maksymalnie do 7 lat. Nadal pewne długi nie będą mogły być umorzone w ogóle, na przykład alimenty, obowiązki naprawienia szkody spowodowanej przestępstwem, czy wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci.

Pamiętajmy, że postępowanie upadłościowe może okazać się złożone i długotrwałe, chociażby dlatego, że syndycy zostaną wręcz „zasypani” nowymi sprawami, z którymi nie będą potrafili nadążyć. Poza tym w trakcie postępowania upadłościowego, wykonywanie nadzoru nad jego majątkiem jest przekazywane syndykowi.

Powyższe oznacza, że droga do oddłużenia się trochę zmieniła, jednak na szczęście nie jest trudniejsza niż przed zmianami.

Jaki sąd jest właściwy do spraw upadłościowych w Zielonej Górze?

Właściwym sądem jest Wydział Gospodarczy Sądów Rejonowych. Właściwość miejscowa wyznaczana jest miejscem zamieszkania wnioskodawcy. Oznacza to, że np. dla mieszkańców Żar, Nowej Soli lub Zielonej Góry upadłość konsumencka ogłaszana będzie przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Więcej o sądach w Zielonej Górze tutaj.

Opłata od wniosku wynosi tak jak przed nowelizacją 30 zł.

Zapraszamy do kontaktu:
adwokat Michał Motała – 695 668 775

adwokat Katarzyna Nabożna-Motała 888 77 99 40

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *